Tập Trung Xử Lý Chất Thải Rắn, Ô Nhiễm Không Khí, Ô Nhiễm Nguồn Nước

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Tổng cục Môi trường cần tập trung xử lý vấn đề chất thải rắn, quan trọng nhất vẫn là chất thải rắn sinh hoạt. Và tìm hướng giải quyết cho ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, chủ động phòng ngừa kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm thông qua hệ thống môi trường tự động, hiện đại, đồng bộ.

Đại diện Tổng cục Môi trường cho biết, thế giới đã thực sự bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Nước ta đứng trước nguy cơ trở thành bãi thải công nghệ đen và ô nhiễm của thế giới nếu không có giải pháp chủ động phòng ngừa và kiểm soát.

Các địa phương cũng chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn (khu công nghiệp, làng nghề, xí nghiệp…), tăng cường các biện pháp phòng ngừa các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường. Năm 2021, Tổng cục sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với những loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Về quản lý chất thải rắn, tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các thành phố lớn và các đô thị. Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải, trước mắt áp dụng thí điểm tại các thành phố lớn và tại các đô thị, trên cơ sở đó hoàn thiện và trình ban hành áp dụng trên cả nước. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn. Công bố các Danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt khuyến khích áp dụng theo quy định. Xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia trong đó có nội dung về định hướng vị trí, quy mô các khu xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung.

Giải quyết ô nhiễm không khí, Tổng cục sẽ triển khai các giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 03/CT-TTG ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, như: Xây dựng và trình ban hành Kế hoạch quốc gia quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025. Hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải công nghiệp, khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam…

Đảm bảo mảng xanh cho phát triển bền vững, Tổng cục Môi trường xác định, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, mở rộng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên. Tăng cường kiểm soát tác động tiêu cực của các dự án, hoạt động kinh tế tới thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Đánh giá bài viết!
[Tổng: 13 Trung bình: 4.8]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published.

top