Những văn bản pháp quy môi trường

Tổng hợp những văn bản pháp luật mới nhất hiện hành về lĩnh vực môi trường. Tài liệu được sư tập và tổng hợp bởi công ty môi trường Cao Gia Quý. Với tài liệu này, hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn.

Luật – Nghị định chỉnh phủ về môi trường

Số hiệuTên văn bảnNgày hiệu lực
72/2020/QH14Luật bảo vệ môi trường 202001/01/2021 Thay thế luật số: 55/2014/QH13
55/2014/QH13Luật bảo vệ môi trường 201401/01/2015 Thay thế luật số: 52/2005/QH11
57/2010/QH12Luật thuế bảo vệ môi trường01-01-12
68/2006/QH11Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật01-01-07
18/2015/NĐ-CPNghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường01-04-15
19/2015/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường01-04-15
21/2008/NĐ-CPNghị định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP21-03-08
21/2013/NĐ-CPNghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.01/05/2013 Thay thế nghị định số: 25/2008/NĐ-CP và nghị định số: 19/2010/NĐ-CP
53/2020/NĐ-CPNghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 202015/05/2020 Thay thế nghị định số: 25/2013/NĐ-CP
25/2013/NĐ-CPNghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải01/07/2013 Thay thế nghị định số: 67/2003/NĐ-CP
29/2011/NĐ-CPNghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường05-06-11
38/2015/NĐ-CPNghị định về quản lý chất thải và phế liệu15-06-15
80/2006/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường03-09-06
80/2014/NĐ-CPNghị định về thoát nước và xử lý nước thải01-01-15
127/2007/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật15-01-07
155/2016/NĐ-CPNghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường01/02/2017 Thay thế nghị định số: 179/2013/NĐ-CP
10/2014/UBTVQH13Pháp lệnh Cảnh sát môi trường05-06-15

Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Số hiệuTên văn bảnNgày hiệu lực
05/2008/TT-BTNMTThông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.08-09-06
12/2006/TT-BTNMTThông tư hướng dẫn thủ tục, mẫu hồ sơ đăng ký cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại19-01-07
13/2006/QĐ-BTNMTQuyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường10-10-06
22/2006/QĐ-BTNMTQuyết định về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về Môi Trường02-01-07
26/2011/TT-BTNMTThông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP18-07-11
26/2015/TT-BTNMTThông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.15/07/2015 thay thế thông tư số 01/2012/TT-BTNMT
27/2015/TT-BTNMTThông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.15-07-15
35/2015/TT-BTNMTThông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao17-08-15
36/2015/TT-BTNMTThông tư về quản lý chất thải nguy hại01-09-15
38/2015/TT-BTNMTThông tư về cải tạo, phục hồi môi trường tỏng hoạt động khai thác khoáng sản17-08-15
43/2015/TT-BTNMTThông tư về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường01-12-15
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMTThông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng30-06-16
48/2014/TTLT-BYT-BTNMTThông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế10-03-15
58/2015/TTLT-BYT-BTNMTThông tư liên tịch về quản lý chất thải y tế01-04-16
106/2007/TTLT/BTC-BTNMTThông tư liên tịch sửa đổi bổ sung về phí vảo vệ môi trường đối với nước thải07-10-07
125/2003/TTLT/BTC-BTNMTThông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện về phí bảo vệ mô trường đối với nước thải14-01-04

Quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải

Số hiệuTên văn bảnNgày hiệu lực
QCVN 01-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên01/06/2015 thay thế QCVN 01:2008/BTNMT
QCVN 09:2008/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm
QCVN 10-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biểnSửa đổi QCVN 10:2008/BTNMT
QCVN 11-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sảnSửa đổi QCVN 11:2008/BTNMT
QCVN 12-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy01/06/2015 thay thế QCVN 12:2008/BTNMT
QCVN 13-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm01/06/2015 thay thế QCVN 13:2008/BTNMT
QCVN 14:2008/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
QCVN 28:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
QCVN 29:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
QCVN 38:2011/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh
QCVN 39:2011/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu
QCVN 40:2011/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệpThay thế QCVN 24:2009/BTNMT
QCVN 62-MT:2016/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi15-06-16
TCVN 5945: 2005Tiêu chuẩn Việt Nam nước thải công nghiệp – tiêu chuẩn thảiThay thế TCVN 5945: 1995
TCVN 6772:2000Tiêu chuẩn Việt Nam Chất lượng nước – Nước thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép
TCVN 6773 : 2000Tiêu chuẩn Việt Nam Chất lượng nước – chất lượng nước dùng cho thủy lợi
TCVN 7586:2006Tiêu chuẩn Việt Nam Chất lượng nước – tiêu chuẩn nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

Quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về Khí thải và tiếng ồn

Số hiệuTên văn bảnNgày hiệu lực
QCVN 19:2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
QCVN 26:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
QCVN 05:2009/NTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
QCVN 06:2009/NTNMTChất lượng không khí – về một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh
TCVN 5937:2005Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanhThay thế cho TCVN 5937 : 1995
TCVN 5938:2005Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanhThay thế cho TCVN 5938 : 1995
TCVN 5940:2005Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơThay thế cho TCVN 5939:1995, TCVN 6991:2001
TCVN 5939: 2005Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng không khí – tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơThay thế cho TCVN 5940:1995, TCVN 6994:2001, TCVN 6995:2001 và TCVN 6996:2001

Quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất và chất thải nguy hại

Số hiệuTên văn bảnNgày hiệu lực
QCVN 02:2012/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế
QCVN 03-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đấtThay thế QCVN 03:2008/BTNMT
QCVN 15:2008/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất
QCVN 30:2012/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp
QCVN 41:2011/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
QCVN 50:2013/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

Quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước và nước sinh hoạt

Số hiệuTên văn bảnNgày hiệu lực
QCVN 6-1:2010/BYTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

 

Luật Môi trường số 55/2014/QH13-23/06/2014 – Những quy định chung về Luật Bảo Vệ Môi Trường

Nghị Định số 38/2015/NĐ-CP-24/04/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/06/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT-31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế

Đánh giá bài viết!
[Tổng: 71 Trung bình: 4.7]
top