VĂN BẢN PHÁP QUY

Tài liệu tổng hợp những văn bản pháp luật mới nhất về môi trường được upload tại công ty môi trường Cao Gia Quý. Văn bản được upload dưới dạng file PDF. bạn cần có phần mềm chuyên dụng để đọc được các tài liệu chuyên ngành môi trường này. Tải phần mềm trực tiếp tại:

Download Adobe ReaderDownload Foxit Reader

Luật – Nghị định Chính Phủ về môi trường:

Số hiệuTên văn bảnNgày hiệu lựcDownload
55/2014/QH13Luật bảo vệ môi trường 201401/01/2015 Thay thế luật số: 52/2005/QH11Download
57/2010/QH12Luật thuế bảo vệ môi trường01/01/2012Download
68/2006/QH11Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật01/01/2007Download
18/2015/NĐ-CPNghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường01/04/2015Download
19/2015/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường01/04/2015Download
21/2008/NĐ-CPNghị định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP21/03/2008Download
21/2013/NĐ-CPNghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.01/05/2013 Thay thế nghị định số: 25/2008/NĐ-CP và nghị định số: 19/2010/NĐ-CP Download
25/2013/NĐ-CPNghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải01/07/2013 Thay thế nghị định số: 67/2003/NĐ-CPDownload
29/2011/NĐ-CPNghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường05/06/2011Download
38/2015/NĐ-CPNghị định về quản lý chất thải và phế liệu15/06/2015Download
80/2006/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường03/09/2006Download
80/2014/NĐ-CPNghị định về thoát nước và xử lý nước thải01/01/2015Download
127/2007/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật15/01/2007Download
155/2016/NĐ-CPNghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường01/02/2017 Thay thế nghị định số: 179/2013/NĐ-CPDownload
10/2014/UBTVQH13Pháp lệnh Cảnh sát môi trường05/06/2015Download

Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường:

Số hiệuTên văn bảnNgày hiệu lựcDownload
05/2008/TT-BTNMTThông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.08/09/2006Download
12/2006/TT-BTNMTThông tư hướng dẫn thủ tục, mẫu hồ sơ đăng ký cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại19/01/2007Download
13/2006/QĐ-BTNMTQuyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường10/10/2006Download
22/2006/QĐ-BTNMTQuyết định về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về Môi Trường02/01/2007Download
26/2011/TT-BTNMTThông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP18/07/2011Download
26/2015/TT-BTNMTThông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.15/07/2015 thay thế thông tư số 01/2012/TT-BTNMTDownload
27/2015/TT-BTNMTThông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.15/07/2015Download
35/2015/TT-BTNMTThông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao17/08/2015Download
36/2015/TT-BTNMTThông tư về quản lý chất thải nguy hại01/09/2015Download
38/2015/TT-BTNMTThông tư về cải tạo, phục hồi môi trường tỏng hoạt động khai thác khoáng sản17/08/2015Download
43/2015/TT-BTNMTThông tư về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường01/12/2015Download
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMTThông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng30/06/2016Download
48/2014/TTLT-BYT-BTNMTThông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế10/03/2015Download
58/2015/TTLT-BYT-BTNMTThông tư liên tịch về quản lý chất thải y tế01/04/2016Download
106/2007/TTLT/BTC-BTNMTThông tư liên tịch suawr đổi bổ sung về phí vảo vệ môi trường đối với nước thải07/10/2007Download
125/2003/TTLT/BTC-BTNMTThông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện về phí bảo vệ mô trường đối với nước thải14/01/2004Download

Bộ quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi Trường:

Quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải:

Số hiệuTên văn bảnNgày hiệu lựcDownload
QCVN 01-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên01/06/2015 thay thế QCVN 01:2008/BTNMTDownload
QCVN 09:2008/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầmDownload
QCVN 10-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biểnSửa đổi QCVN 10:2008/BTNMTDownload
QCVN 11-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sảnSửa đổi QCVN 11:2008/BTNMTDownload
QCVN 12-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy01/06/2015 thay thế QCVN 12:2008/BTNMTDownload
QCVN 13-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm01/06/2015 thay thế QCVN 13:2008/BTNMTDownload
QCVN 14:2008/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạtDownload
QCVN 28:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tếDownload
QCVN 29:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầuDownload
QCVN 38:2011/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinhDownload
QCVN 39:2011/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêuDownload
QCVN 40:2011/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệpThay thế QCVN 24:2009/BTNMTDownload
QCVN 62-MT:2016/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi15/06/2016Download
TCVN 5945: 2005Tiêu chuẩn Việt Nam nước thải công nghiệp - tiêu chuẩn thảiThay thế TCVN 5945: 1995Download
TCVN 6772:2000Tiêu chuẩn Việt Nam Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phépDownload
TCVN 6773 : 2000Tiêu chuẩn Việt Nam Chất lượng nước - chất lượng nước dùng cho thủy lợiDownload
TCVN 7586:2006Tiêu chuẩn Việt Nam Chất lượng nước - tiêu chuẩn nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiênDownload

Quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về Khí thải và tiếng ồn:

Số hiệuTên văn bảnNgày hiệu lựcDownload
QCVN 19:2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơDownload
QCVN 26:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồnDownload
QCVN 05:2009/NTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanhDownload
QCVN 06:2009/NTNMTChất lượng không khí - về một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanhDownload
TCVN 5937 : 2005Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanhThay thế cho TCVN 5937 : 1995Download
TCVN 5938: 2005Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanhThay thế cho TCVN 5938 : 1995Download
TCVN 5940:2005Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơThay thế cho TCVN 5939:1995, TCVN 6991:2001Download
TCVN 5939: 2005Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng không khí - tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơThay thế cho TCVN 5940:1995, TCVN 6994:2001, TCVN 6995:2001 và TCVN 6996:2001.Download

Quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất và chất thải nguy hại:

QCVN 02:2012/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế Download
QCVN 03-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đấtThay thế QCVN 03:2008/BTNMTDownload
QCVN 15:2008/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đấtDownload
QCVN 30:2012/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệpDownload
QCVN 41:2011/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măngDownload
QCVN 50:2013/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nướcDownload

Quy chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước và nước sinh hoạt:

Số hiệuTên văn bảnNgày hiệu lựcDownload
QCVN 6-1:2010/BYTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chaiDownload
top