Từ Đầu Năm 2022 Những Văn Bản Liên Quan Đến Lĩnh Vực Tài Nguyên Môi Trường Sẽ Có Hiệu Lực

Luật Bảo vệ môi trường 2020 và hàng loạt các văn bản hướng dẫn về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, chất thải y tế sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2022. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với những đột phá Từ ngày 1/1/2021, Luật Bảo vệ môi trường […]

Read more

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Được Hà Nội Chuyển Quyền Quản Lý Chất Thải Rắn Thông Thường

UBND.Hà Nội đã có quyết định chuyển chức năng quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường từ Sở Xây dựng sang Sở Tài Nguyên và Môi Trường. UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày […]

Read more

1 2 3 4 5 8
top